REGULAMIN SERWISU BRUNOVASSARI.COM.PL  
 1. Postanowienia wstępne
 • Serwis internetowy działający pod adresem https://brunovassari.com.pl/ prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą NEXT LOOK Sp. z o. o. z siedzibą w Skórzewie przy ul. Poznańskiej 131, 60-185 Skórzewo, REGON: 520004053, NIP: 7773379152, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000920310, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://brunovassari.com.pl/
 • Korzystanie z Serwisu internetowego https://brunovassari.com.pl/ możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów. Administrator zapewnia poprawność działania Serwisu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu należy je wyłączyć.
 • Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, dzięki czemu możliwe jest pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie treści Regulaminu.
 1. Definicje
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Usług. Gdy Użytkownikiem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Użytkownika w świetle obowiązującego prawa,
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),
 • Konsument – osoba fizyczna korzystający z Usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej albo osoba fizyczna korzystająca z Usług w celu związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą tej osoby fizycznej, jeśli Usługa ta nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
 • Treści –filmy, pliki dźwiękowe (na przykład muzyka i inne dźwięki), grafika, zdjęcia, tekst (np. komentarze i skrypty), elementy marki (w tym nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe lub logo), funkcje interaktywne, oprogramowanie, wskaźniki i inne materiały,
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Serwis lub Serwis COM.PL – serwis internetowy działający pod adresem https://brunovassari.com.pl/
 • Administrator NEXT LOOK Sp. z o. o. z siedzibą w Skórzewie przy ul. Poznańskiej 131, 60-185 Skórzewo, REGON: 520004053, NIP: 7773379152, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000920310, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł.
 • Usługi – usługi społeczeństwa informacyjnego świadczone przez Administratora nieodpłatnie w trybie on-line.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),
 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu BRUNOVASSARI.COM.PL
 • Poprzez Serwis COM.PL Administrator świadczy następujące Usługi:
  • Usługi kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem (podając dane kontaktowe lub poprzez formularz kontaktowy),
  • Usługi przeglądania i wyszukiwania dotyczące marki BRUNO VASSARI oraz Administratora,
  • Usługi przeglądania i wyszukiwania dotyczące produktów marki BRUNO VASSARI,
  • Usługi przeglądania i wyszukiwania dotyczące treści odnalezienie gabinetu kosmetycznego, spa lub hotelu, w którym możliwy jest zakup kosmetyków BRUNO VASSARI lub skorzystanie z zabiegów marki BRUNO VASSARI,
 • Usługi świadczone są przez Administratora nieodpłatnie.
 • Korzystanie z Usług podlega warunkom niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik powinien uważnie przeczytać Regulamin i upewnić się, że jest on dla niego zrozumiały. Jeśli Użytkownik nie rozumie Regulaminu lub nie akceptuje jakiejkolwiek jego części, nie może korzystać z Usług.
 • Z Usług może korzystać każdy Użytkownik, jeśli ma conajmniej 16 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą korzystać z Usług wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny powinien zapoznać się z Regulaminem.
 • Jeśli Użytkownik korzysta z Usługi w imieniu firmy lub organizacji, potwierdza, że ma upoważnienie do działania w imieniu tego podmiotu, a podmiot ten akceptuje treść Regulaminu.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług zostały przedstawione w Polityce Prywatności na stronie COM.PL.
 • Do korzystania z Usługi mają zastosowanie następujące ograniczenia. Użytkownik nie może:
  • uzyskiwać dostępu do jakiejkolwiek części Usługi lub jakiejkolwiek Treści ani jej powielać, pobierać, rozpowszechniać, transmitować, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować, zmieniać, modyfikować lub w inny sposób wykorzystywać, chyba że robi to: za uprzednią pisemną zgodą Administratora lub zgodnie z obowiązującym prawem,
  • omijać, wyłączać, nieuczciwie wykorzystywać Usługi lub w inny sposób w nie ingerować,
  • uzyskiwać dostępu do Usług za pomocą jakichkolwiek automatycznych środków (takich jak roboty, botnety lub scrapery), chyba że za uprzednią pisemną zgodą Administratora lub zgodnie z obowiązującym prawem,
  • korzystać z Usług, by rozpowszechniać niechciane treści promocyjne lub komercyjne albo inne niepożądane lub rozsyłane masowo materiały (spam).
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • Regulamin podlega prawu polskiemu.
 • Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do jednej z instytucji zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów z udziałem konsumentów, których lista znajduje się pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl,
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Administratorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  • Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej, stanowiąca punkt dostępu dla Konsumentów i Przedsiębiorców, służący pozasądowym rozstrzyganiu sporów wynikających z umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawartych za pośrednictwem Internetu.
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).
 1. Postanowienia końcowe
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2023 r.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu przedstawione są w Polityce prywatności znajdującej w zakładce Polityka Prywatności na stronie COM.PL.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 • Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących Konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 • Serwis wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów Użytkowania strony https://brunovassari.com.pl/. Użytkownik, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie z Serwisu może być utrudnione.
 • Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy i jego domeny internetowej należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Administratora wyrażoną na piśmie.
 • Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy w szczególności:
  • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,
  • konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych,
  • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu,
  • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich,
  • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie,
  • przeciwdziałanie nadużyciom,
  • poprawa obsługi Użytkowników.
 • Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich w Serwisie.
 
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. View more
Akceptuję