POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU BRUNOVASSARI.COM.PL

 

 1. Definicje
 • Administrator NEXT LOOK Sp. z o. o. z siedzibą w Skórzewie przy ul. Poznańskiej 131, 60-185 Skórzewo, REGON: 520004053, NIP: 7773379152, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000920310, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł.
 • Dane osobowe– wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka elementów w tym np. IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis BRUNOVASSARI.COM.PL –serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://brunovassari.com.pl/.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis COM.PL lub korzystająca z jednej albo kilku funkcjonalności Serwisu BRUNOVASSARI.COM.PL opisanych w Polityce.
 1. Źródła Danych osobowych
 • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu COM.PL Administrator zbiera Dane osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania przez Użytkownika z Serwisu BRUNOVASSARI.COM.PL, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie BRUNOVASSARI.COM.PL. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkownika. Jeśli Użytkownik jest reprezentantem (np. pracownikiem lub przedstawicielem) kontrahenta, dane mogą być również pozyskane do kontrahenta.
 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie BRUNOVASSARI.COM.PL
 • Korzystanie z Serwisu BRUNOVASSARI.COM.PL
  • Administrator przetwarza Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu COM.PL, obejmujące w szczególności adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie COM.PL. Dane osobowe są przetwarzane w związku z niezbędnością przetwarzania w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Dane osobowe są przetwarzane przez okres przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika.
 • Formularz kontaktowy
  • Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem, w tym: imienia, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu www, treści wiadomości.
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Dane osobowe są przetwarzane maksymalnie przez 3 miesiące od dnia udzielenia odpowiedzi; dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej – na innej podstawie prawnej.
 1. Marketing
  • Komentowanie wpisów na blogu
   • Administrator umożliwia umieszczanie komentarzy wpisów umieszczanych na podstronie bloga w ramach Serwisu COM.PL. W tym celu Administrator przetwarza: imię, adres e-mail oraz treść komentarza.
   • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika do przetwarzania danych osobowych w związku z umieszczonym komentarzem. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie.
   • Dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Danych osobowych.
  • Lista gabinetów BRUNO VASSARI
   • Administrator informuje Użytkowników o gabinetach kosmetycznych lub innych miejscach (hotelach, spa), gdzie możliwy jest zakup kosmetyków BRUNO VASSARI lub skorzystanie z zabiegów BRUNO VASSARI. W przypadku gdy nazwa takiego miejsca zawiera dane osoby fizycznej, Administrator przetwarza dane obejmujące: imię, nazwisko oraz nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej.
   • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej przez podmiot prowadzący gabinet do przetwarzania danych osobowych w związku z informacją umieszczoną w Serwisie COM.PL. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
   • Dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych.
  • Zespół KLAPP POLSKA
   • W Serwisie COM.PL Administrator informuje osobach fizycznych, tworzących zespół NEXT LOOK. W tym celu Administrator przetwarza: imię, nazwisko oraz wizerunek osoby fizycznej.
   • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej przez osobę wchodzącą w skład zespołu NEXT LOOK w związku z informacją umieszczoną w Serwisie COM.PL. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
   • Dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych.
 1. Portale społecznościowe
 • Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Administrator przetwarza dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w mediach społecznościowych (np. imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek).
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 • Dane osobowe są przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika z mediów społecznościowych.
 1. Inne
 • Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu KLAPP-COSMETICS.PL, ułatwienie korzystania z Serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu
  • Administrator przetwarza dane dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie COM.PL (np. odwiedzone strony i podstrony, ilość spędzonego czasu, dane dotyczące historii wyszukiwania, adres IP itd.). Aktywność Użytkownika w Serwisie BRUNOVASSARI.COM.PL, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu odpowiedniego poziomu usług, zapewnieniu bezpieczeństwa i poprawności funkcjonowania Serwisu COM.PL, wykrywania nieprawidłowości oraz ochronie przed nadużyciami i atakami, jak również polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie BRUNOVASSARI.COM.PL, a także ich preferencji w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.
  • Dane osobowe są przechowywane przez okres przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 • Ustalenie, dochodzenie, obrona i egzekucja roszczeń
  • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, Administrator może przetwarzać niektóre podane przez Użytkownika dane osobowe: imię, adres e-mail, dane dotyczące korzystania z usług Administratora, inne dane niezbędne do udowodnienia roszczenia, w tym rozmiarów szkody.
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie praw Administratora.
  • Dane osobowe są przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń.
 • Kontakt z Użytkownikiem – rozpatrywanie wniosków, zapytań
  • W celu rozpatrzenia wniosków lub zapytań Użytkownika, Administrator przetwarza Dane osobowe podane we wniosku lub zapytaniu, jak również Dane dotyczące korzystania z Serwisu COM.PL, będące podstawą wniosku lub zapytania.
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych przez Administratora oraz na budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy Administratorem, opartych na rzetelności i lojalności.
  • Dane osobowe są przetwarzane przez czas odpowiedzi na wniosek lub zapytanie. Dane osobowe są usuwane najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia wniesienia wniosku lub zapytania.
 • Obsługa informatyczna
  • Administrator dba o zapewnienie należytej obsługi informatycznej Serwisu COM.PL np. w zakresie zapewnienia serwerów, przesyłu danych itp. W tym celu przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgromadzone w ramach wszystkich wskazanych powyżej celów przetwarzania.
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia obsługi informatycznej na właściwym poziomie. Podstawą przetwarzania Danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu należytej obsługi informatycznej Serwisu COM.PL.
  • Dane osobowe są przetwarzane przez okres przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika lub przez czas wskazany w przypadku pozostałych celach przetwarzania.
 1. Pliki cookies oraz podobne technologie
 • Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w związku z plikami cookies umieszczona są w Polityce plików cookies na stronie COM.PL.
 1. Czas przetwarzania danych osobowych
 • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 1. Obowiązek podania Danych osobowych

Podanie niektórych Danych jest konieczne w celu skorzystania z poszczególnych usług oferowanych przez Administratora. Serwis BRUNOVASSARI.COM.PL określa, podanie których Danych jest niezbędne w celu skorzystania z usługi (np. w celu umieszczenia komentarza). Konsekwencją nie podania tych Danych jest brak możliwości świadczenia przez Administratora określonych usług. Poza Danymi oznaczonymi jako obowiązkowe, podanie innych Danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 1. Uprawnienia Użytkownika
 • Osobom, których Dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 • Prawo do informacji o przetwarzaniu Danych osobowych – osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu Danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych Danych, podmiotach, którym Dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.
 • Prawo uzyskania kopii danych– na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych Danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.
 • Prawo do sprostowania– na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych Danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.
 • Prawo do usunięcia danych– na tej podstawie można żądać usunięcia Danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania– na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której Dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania Danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
 • Prawo do przenoszenia danych– na tej podstawie, w zakresie w jakim Dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje Dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych Danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją
  w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której Dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której Dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.
 • Prawo wycofania zgody – jeśli Dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której Dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której Dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
  • na adres e-mail: info@brunovassari.com.pl,
  • pod numerem telefonu: +48 61 863 92 96 lub +48 61 8639290,
  • listownie pod adresem: NEXT LOOK Sp. z o.o. ul. Poznańska 131, 60-185 Skórzewo.
  • Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
 • z jakiego uprawnienia Użytkownik chce skorzystać (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.),
 • z jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi),
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
  • Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy
   o dodatkowe informacje.
  • Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
   W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
  • Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
 1. Odbiorcy Danych osobowych
 • W związku z realizacją usług Dane osobowe będą przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).
 • Dane osobowe mogą być również udostępniane organom władzy państwowej, na ich żądanie.
 • Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejski Obszar Gospodarczy.
 1. Bezpieczeństwo Danych osobowych
 • Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator dba o to, aby dostęp do Danych miały jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy
  i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 1. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez:

 • adres e-mail: info@brunovassari.com.pl,
 • pod numerem telefonu: +48 61 863 92 96 lub +48 61 8639290,
 • listownie pod adresem:NEXT LOOK Sp. z o.o. ul. Poznańska 131, 60-185 Skórzewo.

 

 1. Zmiana Polityki prywatności
 • Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. View more
Akceptuję